Εγγύηση

Όλα τα εργαλεία SKIL ελέγχονται προσεκτικά, δοκιμάζονται διεξοδικά και υφίστανται τις πιο αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της SKIL. Γι' αυτόν το λόγο η SKIL εγγυάται τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα όργανα μέτρησης. Αυτή η εγγύηση δεν περιορίζει τα δικαιώματα εγγύησης του αγοραστή που προκύπτει από το συμβόλαιο αγοράς με τον μεταπωλητή ή τα ισχύοντα νόμιμα δικαιώματα.

Εμείς παρέχουμε μια εγγύηση στα εργαλεία SKIL σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Παραχωρούμε μια εγγύηση σύμφωνα με τις διατάξεις των ακόλουθων σημείων 2 έως 8, διορθώνοντας δωρεάν οποιαδήποτε σφάλματα του εργαλείου που προκύπτουν κατά την διάρκεια της εγγύησης που αποδεδειγμένα οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή σφάλματα κατασκευής.

2. Ο χρόνος εγγύησης είναι 24 μήνες ή 12 μήνες στην περίπτωση επαγγελματικής ή παρόμοιας χρήσης. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο αγοραστή, όπως καθορίζεται από την ημερομηνία της γνήσιας απόδειξης αγοράς.

3. Τα ακόλουθα εξαιρούνται από την εγγύηση:

  • Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά που οφείλεται στη συνήθη χρήση ή σε φυσική φθορά, καθώς και ελαττώματα του εργαλείου που προκαλούνται από φθορά που οφείλεται σε συνήθη χρήση ή φυσική φθορά.
  • Ελαττώματα εργαλείου που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης, εσφαλμένη χρήση, κακή χρήση, χρήση σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος ή μη φυσιολογικές συνθήκες χρήσης, από υπερφόρτωση ή κακή συντήρηση.
  • Ελαττώματα εργαλείου που προκλήθηκαν από τη χρήση αξεσουάρ ή εξαρτημάτων, τα οποία δεν είναι γνήσια αξεσουάρ ή εξαρτήματα της SKIL.
  • Εργαλεία τα οποία έχουν τροποποιηθεί ή στα οποία έχουν γίνει προσθήκες.
  • Μικρές μειώσεις στην επιθυμητή ποιότητα που δεν αλλάζουν ουσιαστικά την αξία και τη χρηστικότητα του εργαλείου.

4. Προσφέρουμε μια εξάμηνη εγγύηση για αποδεδειγμένα σφάλματα υλικού η κατασκευής στις μπαταρίες, παρά το γεγονός ότι οι μπαταρίες είναι εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά.

5. Θα επιδιορθώσουμε τα αναγνωρισμένα από εμάς ελαττώματα που εμπίπτουν στην εγγύηση, επισκευάζοντας το ελαττωματικό εργαλείο δωρεάν ή αντικαθιστώντας το (ενδεχομένως με ένα συγκρίσιμο μοντέλο). Τα αντικατεστημένα εργαλεία ή εξαρτήματα παραμένουν στην κατοχή μας.

6. Οι απαιτήσεις από την εγγύηση πρέπει να υποβάλλονται εντός του χρόνου της εγγύησης. Το αντίστοιχο εργαλείο, εκτός από εξαρτήματα ή ειδική περίπτωση, πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία αγοράς και μια περιγραφή του προϊόντος, στον πωλητή ή σε ένα από τα κέντρα υποστήριξης πελατών που αναφέρονται στο www.skileurope.com. Τα μερικώς ή πλήρως αποσυναρμολογημένα εργαλεία αποκλείονται από την εγγύηση. Εάν ο αγοραστής στείλει το εργαλείο στον πωλητή ή σε ένα κέντρο υποστήριξης πελατών, τα έξοδα μεταφοράς και το ρίσκο επιβαρύνουν τον αγοραστή.

7. Κάθε απαίτηση εκτός από το δικαίωμα της επιδιόρθωσης του ελαττώματος, όπως αναφέρεται σε αυτή την εγγύηση, εξαιρείται από την παρούσα εγγύηση.

8. Ο χρόνος της εγγύησης για το εργαλείο δεν παρατείνεται ή δεν ανανεώνεται ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εργασίας που εκτελείται από την εταιρεία μας στο πλαίσιο αυτής της εγγύησης.

Η παραπάνω εγγύηση ισχύει για εργαλεία που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη.

Αυτή η εγγύηση διέπεται από τους νόμους της Ολλανδίας, με εξαίρεση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις περί Διεθνών Πωλήσεων Αγαθών (CISG).

Skil B.V.
Konijnenberg 62
4825 BD Breda
Ολλανδία

Απρίλιος 2017